OTEVRME NOV SHOP
O nás

Gravo.cz je �esk� spole�nost poskytuj�c��zak�zkov� grav�rov�n� a ryt� v�etn� grafick�ch slu�eb. Na�imi z�sadami jsou spolehlivost, rychlost a vysok� kvalita.

Zab�v�me se p�edev��m v�robou firemn�ch cedul�, v�v�sn�ch �t�t�, informa�n�ch a sm�rovac�ch syst�m�, upom�nkov�ch plaket, odznak�, medail� a dal��ch. Ryjeme tak� do lik�rek, luxusn�ch zapalova�� �i do hodinek.

V na�� nab�dce m��ete nal�zt tak� sportovn� trofeje: poh�ry, medaile, plakety, diplomy, kokardy, kovov� tal��e a mnoho dal��ch. Nab�z�me luxusn� a atypick� trofeje, stejn� jako s�rie trofej� v r�zn�ch velikostech a barv�ch.

V�na�em dopl�kov�m prodeji m��ete vyu��t i v�roby buton� � placek s velk�mi mno�stevn�mi slevami.

Co chyst�me nov�ho?
Od leto�n�ho roku za�neme nab�zet vedle strojov�ho grav�rov�n� a ryt� tak� ru�n� ryt�. V p��pad� z�jmu o ru�n� ryteck� pr�ce n�s nev�hejte kontaktovat ji� nyn�.

KONTAKTY - prodejna

Telefon: (+420) 245 009 640
Mobil: (+420) 605 727 122
Fax: (+420) 245 009 641

E-mail: gravo@gravo.cz
Objednvky: objednavky@gravo.cz

Webov strnky: www.gravo.cz
Na Facebooku pod jmnem Gravo.cz

Adresa prodejny:
Maltova 396/15, Praha 5 - Smchov (PS: 150 00)
Prodejna se nachz v Maltov ulici 125 m od Arbesova nmst.
GPS: 5004'38.982"N, 1424'21.420"E

Pro spojen MHD vyuijte tramvaj . 6, 9, 12, 20 nebo autobus . 176. Vystupte na zastvce vandovo divadlo (u bvalho rovho tanku).

SDLO FIRMY

Sdlo firmy: imonova 1109, 16300 Praha 6 - epy (zde nen prodejna).

I: 75223767, jsme pltci DPH.

Registrovno na M Praha 17: IO-28/1282/09/Re ze dne 7.5.2009

Pihlen: Petr Rohlik