OTEVRME NOV SHOP
plaketa LOGO
Duralov plaketa = drsan povrch vytv efekt nerezu. Uvedena velikost duralov plakety.
Cena ryt a barven 450-950 K.
Cena grafick ppravy 250-1600 K.
typ kavkacena   
Pihlen: Petr Rohlik