OTEVRME NOV SHOP
plaketa KOVOV DIPLOM
Vyryt psmena jsou vdy stbit.Uvedena velikost kovovho diplomu.
Ryt 250-650 K.
Grafick pprava 250-1600 K.
typ kavkacena   
Pihlen: Petr Rohlik